KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIDBYNÄS ANLÄGGNING AB (publ), 556608-4330

Aktieägare i Vidbynäs Anläggning AB kallas härmed till årsstämma

Tid och plats: Tisdag 11 juni 2024 kl 18.00 på Vidbynäs Golf Club.
Rätt att delta på stämman tillkommer den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.
Anmälan: Aktieägare som önskar delta skall anmäla detta till Vidbynäs Anläggning AB senast 8 juni 2024 kl 19.00. Anmälan kan göras via e-mail till info@golfsouth.se. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vidbynasgolf.se.
Förslag till dagordning:

 1. Öppnandet av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående:
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och suppleanter
 11. Val av revisor samt revisorssuppleant
 12. Valberedning inför årsstämma 2025
 13. Övriga ärenden
 14. Stämman avslutas

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget från tisdag 28 maj. Årsredovisning och revisionsberättelse sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Styrelse och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Nykvarn i maj 2024

Styrelsen